Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY NÄSSJÖ NÄRINGSLIV

Din integritet är viktig för Nässjö Näringsliv AB och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

Postadress
Nässjö Näringsliv AB
571 80 Nässjö

1. Personuppgiftsansvarig
Nässjö Näringsliv AB, org.nr. 556459-2987, 571 80 Nässjö, är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Nässjö Näringsliv AB kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part t.ex. din arbetsgivare eller adressregister.

2. Insamling av personuppgifter
Nässjö Näringsliv AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från den registrerade. Kontaktuppgifter kan även inhämtas från adressregister och personuppgifter lämnas även till oss från andra kontaktpersoner på medlemsföretag eller våra samarbetspartners.

3. Ändamålen med behandlingen
Nässjö Näringsliv AB bedriver främst verksamhet riktad till företag. Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med våra kunder. För att kunna uppfylla våra åtaganden i samband med avtalet behöver vi behandla uppgifter som rör kontaktpersoner hos avtalsparten. Personuppgifter för dessa syften samlas in bland annat vid:
– Ansökan om företagsmedlemskap,
– Bokning av möte för coachning eller affärsutveckling m.m.,
– Anmälan till våra kurser, föreläsningar och event,
– Deltagande i våra olika nätverk,
– Anmälan till vårt nyhetsbrev,
– Förmedling av lediga lokaler,
– Ansökan om lediga tjänster eller anmälan om intresse för anställning,
– Deltagande i undersökningar,
– Kontakt med oss i någon övrig fråga,
För dessa syften kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer, ge kundservice och i marknadsföringssyfte.

4. Hanteringen av personuppgifter
Nässjö Näringsliv AB kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.
Vid anmälan till kurser, föreläsningar, event m.m. kan Nässjö Näringsliv AB komma att behandla uppgifter i form av namn, adress, e-postadress och arbetsgivare. I vissa fall kan känsliga personuppgifter om hälsa behandlas när det gäller t.ex. uppgift om allergier och liknande för beställning av mat till kurser eller event. Uppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla tjänsten samt för att skicka bokningsbekräftelse och för kursintyg. Nässjö Näringsliv AB kan även komma att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte och för intern analys och statistik. Behandling av personuppgifter i detta syfte sker med stöd av en intresseavvägning där Nässjö Näringsliv AB har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, för analys, utveckling och marknadsföring och detta intresse väger tyngre än den risk för den enskildes integritet som behandlingen innebär. Vid intern behandling i analys och statistiksyfte kommer uppgifterna att i största möjliga mån att anonymiseras.
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för attNässjö Näringsliv AB ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

5. Tillgång till personuppgifterna
Nässjö Näringsliv AB lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används främst inom vår egen verksamhet. Dina personuppgifter kan dock komma att delas med utomstående part inom Nässjö Kommun och med andra samarbetspartners till oss, i syfte att tillhandahålla och uppfylla våra tjänster och uppdrag, t.ex. vid kontakt- och lokalförmedling, utfärdande av kursintyg och liknande.
Nässjö Näringsliv AB säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål.Nässjö Näringsliv AB överför heller inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES-området.

6. Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.
För anmälningslistor till kurser och föreläsningar kommer uppgifterna raderas efter genomförd kurs och när kursintyg och eventuell utvärdering inhämtats, förutsatt att kursavgift betalats. För det fall kursavgiften faktureras i efterhand kommer uppgifterna sparas tills fordran är betald. Uppgifter som behövs för bokföringsändamål sparas i sju år, i enlighet med bokföringslagen.
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

7. Den registrerades rättigheter
Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter somNässjö Näringsliv AB behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till VD Claes Johansson. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

8. Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter
Nässjö Näringsliv AB vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi krypterar våra lagringsytor och använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda hos Nässjö Näringsliv AB är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Nässjö Näringsliv ABs interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.

9. Ändringar av Integritetspolicyn
Nässjö Näringsliv AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.nnab.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Nässjö den 24 april 2018