Nässjö hem för Nordiska Infrastrukturskolan?

Nässjö satsar på att skapa ett branschcentrum för infrastruktur – gör förstudie kring ”Nordiska Infrastrukturskolan”.
Nordiska Infrastrukturskolan
Fr v Rektor Bengt Larsson, Brinellsgymnasiet, kommunalråd Anders Karlsson, projektchef Patrick Norén, Sparktrade AB, projektledare Joakim Stenqvist, kommunstyrelsens ordförande Bo Zander, samordnaren Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB.

Med bred uppslutning satsar Nässjö på ett nytt projekt med koppling till infrastruktur. I en förstudie undersöks möjligheterna att bilda en sammanhållen och utvecklande enhet kallad Nordiska Infrastrukturskolan. Den skulle i så fall kunna inrymma såväl gymnasie-, högskole-, yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar. Projektledare blir Joakim Stenqvist, senast verksam som framgångsrik VD för Svensk Järnvägsteknik.

Nässjö kommun, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Nässjöbaserade företaget Sparktrade satsar de förstudiemedel som behövs. Projektägare är Nässjö Näringsliv AB där Holger Jonasson är samordnare.

De svenska infrastrukturinvesteringarna beräknas under åren 2014-2025 omfatta 522 miljarder kr till drift- och underhållsåtgärder samt investeringar inom väg- och järnvägsnätet. Det kommer att behövas en omfattande tillförsel av kompetens hos de som arbetar med drift, underhåll, utbyggnad, upphandling, teknisk verksamhet liksom med förvaltning/tillsyn, beslut och resurstilldelning. Dessutom väntas kommande pensionsavgångar drabba järnvägsbranschen extra hårt.

Nässjö har lagt en grund genom järnvägsutbildningarna med riksintag vid Brinellgymnasiet, samt de el- och signalutbildningar som kopplats dit. Vid skolan finns också bygg- och anläggningsutbildningarna som ett utmärkt komplement. Järnvägsmetropolen Nässjö har dessutom genomförandeavtal med Jönköpings Tekniska Högskola för både YH- och högskoleutbildningar.
– Vi har ett stort järnvägskluster i regionen. I Nässjö är koncentrationen störst med närmare 30 företag och 600 anställda. Projektet har goda förutsättningar. Vi är med på spåret säger VD Mats Jägstam vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Via ett projekt på temat The Railway Town har projektägaren Nässjö Näringsliv AB kanaliserat nio olika utvecklingsområden inom den järnvägsrelaterade sektorn. Ett stort antal företag, kommunen och regionen är engagerade.
– Detta har gett oss insikten att just nu kraftsamlar vi kring det vi kallar Nordiska Infrastrukturskolan. Projektet kan komma att omfatta både järnvägs- och vägrelaterade utbildningar.

Kommentaren görs samfällt av Nässjö kommunstyrelses ordförande Bo Zander, vice ordförande Anders Karlsson och samordnaren Holger Jonasson vid Nässjö Näringsliv AB.

Johnny Norén, VD och Patric Norén, Produktionschef vid Sparktrade tycker att initiativet är utmärkt.
– Gång på gång har vi under årens lopp noterat att vi själva har fått göra omfattande utbildningsinsatser för personer som sökt jobb hos oss. Här finns väldigt mycket att göra. Det känns meningsfullt att backa upp projektet.

Bengt Larsson, rektor vid Brinellgymnasiet med koppling till de aktuella utbildningarna ser positivt framåt.
– Allt som kan göras för att stärka utbildningarna inom det här området är bra. Vi deltar gärna förutsättningslöst i arbetet.

Projektledaren Joakim Stenqvist ser med tillförsikt fram mot uppdraget. Joakim har 25 års erfarenhet av branschen och har haft ett flertal chefsbefattningar. Han har även varit styrelseledamot i branschföreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, samt publicerat en uppsats vid högskolan i Kalmar kring järnvägsmarknaden.
– Det känns som om det är nu eller aldrig. Själv tycker jag att begreppet infrastrukturskola är passande eftersom järnvägs- och vägprojekt i allt högre grad måste samordnas. Det är ett utmanande uppdrag. Men jag är optimistisk, summerar Joakim Stenqvist.